1 دانشجو

آموزش تصویری شامل سیزده ویدئوی آموزشی است که این ویدئوها بین سه تا پنج دقیقه می باشند که در هر ویدئو بین پانزده تا بیست و دو کلمه و جمله آموزش داده می شود.

این آموزش محصول ایتالیایی حرفه ای می باشد مناسب برای زبان آموزان مبتدی و زبان آموزانی است که در کتابهای اول و دوم آموزشی هستند.

این نوع آموزش به شما کمک می کند کلمات و جمله ها در ذهنتان نهادینه و مانند زبان مادری باشند.

ریال 3,000,000