1 دانشجو

آموزش تصویری شامل ۱۳ ویدئو می باشد که این ویدئوها بین دو تا چهار دقیقه هستند و در هر ویدئو بین پانزده تا بیست و چهار کلمه و جمله آموزش داده می شود.

ریال 150,000