21 دانشجو

آموزش تصویری شامل 13 ویدئو می باشد که این ویدئوها بین دو تا چهار دقیقه هستند و در هر ویدئو بین پانزده تا بیست و چهار کلمه و جمله آموزش داده می شود. این روش آموزشی مناسب دوستانیست که مبتدی هستند و تمایل دارند کلمات و جملات در وجودشان مانند زبان مادری نهادینه شود.

درس اول برای نمونه رایگان قرار داده شده است.

رایگان