0 دانشجو

در این درس به آموزش دو فعل (بودن) و (داشتن) می پردازیم. همچنین صفتهای ملکی را در این درس می آموزیم.

مدت زمان این درس چهار دقیقه می باشد.

ریال 150,000