0 دانشجو

این درس نیز در مورد حیوانات می باشد. جمله های متعددی را در این درس فرا می گیرید و نام حیوانات دیگری را آموزش میبینید.

مدت زمان این درس سه دقیقه است.

ریال 150,000