3 دانشجو

دوره در حال حاضر دارای سیصد کلمه و اصطلاح است. هر کلمه و اصطلاحی را نمی دانستید می توانید در انتهای دروس کامنت بگذارید. دوره شامل تابلوها به صورت تصویری می باشد.

ریال 10,000,000