11 دانشجو

این دوره آموزشی مانند یک خودآموز طراحی شده است. به این منظور که گام به گام با زبان آموز پیش می رود . این دوره شامل تمام قسمتهای آموزشی کتاب می باشد. صدای مدرس این دوره ، صدای خانم فرانچسکا منتوانی می باشد که خانم منتوانی ایتالیایی زبان هستند.

توجه داشته باشید که اغلب قسمتهای این دوره آموزشی به زبان ایتالیایی می باشد به این دلیل که زبان آموز در این سطح باید بتواند با زبان ایتالیایی ارتباط برقرار کند . البته برای سهولت در آموزش در بسیاری از موارد نیز از زبان فارسی کمک گرفته شده است.

توجه داشته باشید که هر درس در این دوره دارای یک لغتنامه می باشد که به غیر از مفاهیم انتزاعی بقیه موارد به صورت لغتنامه تصویری می باشد.

ریال 7,500,000