Esspreso1

Shape Image One

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ scroll_down=” custom_arrow_bg=” id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’گرامر کتاب Esspreso 1′ color=’custom-color-heading’ style=” custom_font=’#000000′ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#000000′ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
ضمایر شخصی

ضمایر شخصی جایگزین اسم اشخاص می شود:

من   io

تو       tu

او)خانم(    lei

او ( آقا )    lui

شما) تو محترمانه ( Lei توجه داشته باشید در این حالت حتما L با حروف بزرگ نوشته می شود.

ما         noi

شما       voi

آنها      loro

اسم

sostantivo

تمامی اسامی ایتالیایی به حروف صدادار ختم می شوند و اسامی که در زبان ایتالیایی می بینید که به حروف بی صدا ختم شده اند از زبان دیگری به ایتالیایی وام داده شده اند.

اکثر اسامی ایتالیایی مفرد مذکر به o  ختم می شوند . در این اسامی در حالت جمع ، o تبدیل به i  می شود.

مثال: اسم مفرد مذکر  libro

در حالت جمع  libri

اکثر اسامی ایتالیایی مفرد مونث به a  ختم می شوند . در این اسامی در حالت جمع ، a  تبدیل به e  می شود .

مثال : اسم مفرد مونث   borsa

در حالت جمع    borse

اسامی در ایتالیایی وجود دارند که به e ختم می شوند. این اسامی ممکن است مذکر یا مونث باشند برای تشخیص مذکر یا مونث بودن آنها باید به لغتنامه مراجعه کنید. این اسامی چه مونث باشند چه مذکر ، در حالت جمع به i ختم می شوند.

مثال : اسم مفرد مونث esame

در حالت جمع  esami

 • توجه داشته باشید اکثر اسامی که به حروف بی صدا ختم می شوند ، مذکر هستند.
 • توجه داشته باشید اسامی مذکری که به a ختم می شوند ، در حالت جمع a تبدیل به i می شود. مانند:

il problema              i problemi

 • توجه داشته باشید تمامی اسامی که حروف بی صدا یا اچنتو ختم می شوند ، غیرقابل تغییر هستند . همچنین کلماتی که به صورت مختصر هستند مانند :

la foto    le foto

la bici      le bici

la città    le città

il film    i film

آرتیکلو

Articolo

آرتیکلوهمان حرف تعریف است که در ایتالیایی به دو قسمت اصلی تقسیم می شود . آرتیکلو نامعین ( indeterminativo ) و آرتیکلو معین ( determinativo  ) .

آرتیکلو نا معین

آرتیکلو نامعین برای اسامی استفاده می شود که اطلاعات قبلی در مورد آن نداریم و اشاره به شی خاصی نداریم . برای مثال یک کتاب ، دانش آموزان

آرتیکلو نامعین برای اکثر کلمات مفرد مذکر un  می باشد  و un  در حالت جمع تبدیل به dei می شود .

مثال :

Un libro

Dei libri

نکته : اسامی که با حروف صدادار آغاز می شوند در حالت مفرد un می گیرند ولی در حالت جمع degli می گیرند.

مثال :

Un amico

Degli amici

اسامی مفرد مذکری که با ps,pn,gn,x,z وکلماتی که با s به اضافه حروف بی صدا آغاز می شوند، آرتیکلو uno می گیرند که uno در حالت جمع تبدیل به degli  می شود.

مثال :

uno studente

degli studenti

جمع بندی آرتیکلو indeterminativo  برای اسم مذکر:

singolare                                                       plurale

un                                                                   dei

un(vocale)                                                    degli

uno(ps,pn,gn,x,z, s+consonante)                      degli

آرتیکلو indeterminativo برای مونث

تمامی اسامی مونث به غیر از آنهایی که با حروف صدادار آغاز می شوند ، آرتیکلو una می گیرند که در حالت جمع تبدیل به delle می شود.

مثال:

Una borsa

Delle borse

اسامی مونثی که با حروف صدادار آغاز می شوند آرتیکلوun’  می گیرند که این آرتیکلو در حالت جمع تبدیل به delle می شود.

مثال :

Un’amica

Delle amiche

جمع بندی آرتیکلو indeterminativo  برای اسم مونث:

singolare                                           plurale

Una                                                    delle

Un’                                                     delle

آرتیکلو معین یا شناخته شده

Determinativo

آرتیکلو معین یا شناخته شده برای چیزی به کار می رود که اطلاعات قبلی در مورد آن داریم.

برای مفرد اکثر اسامی مذکر از آرتیکلو il استفاده می شود.

مثال :

Il libro

این آرتیکلو در حالت جمع تبدیل به i  می شود. توجه کنید:

I libri

اسامی مفرد مذکری که با حروف صدادار آغاز می شوند آرتیکل l’ میگیرند که در حالت جمع تبدیل به gli  می شود.

توجه کنید:

l’amico

gli amici

اسامی مفرد مذکری که با ps,pn,gn,x,z وکلماتی که با s به اضافه حروف بی صدا آغاز می شوند، آرتیکلو lo می گیرند که در حالت جمع تبدیل به gli  می شود.

مثال :

Lo studente

Gli studenti

جمع بندی آرتیکلو determinativo  برای اسم مذکر:

singolare                                                       plurale

il                                                                      i

l’(vocale)                                                       gli

lo(ps,pn,gn,x,z, s+consonante)              gli

آرتیکلو determinativo برای مونث

تمامی اسامی مونث به غیر از آنهایی که با حروف صدادار آغاز می شوند ، آرتیکلو la می گیرند که در حالت جمع تبدیل به le  می شود.

مثال:

la borsa

le borse

اسامی مونثی که با حروف صدادار آغاز می شوند آرتیکلوl’  می گیرند که این آرتیکلو در حالت جمع تبدیل به le می شود.

مثال :

l’amica

le amiche

جمع بندی آرتیکلو determinativo  برای اسم مونث:

singolare                                           plurale

la                                                         le

l’                                                          le

 • توجه داشته باشید اسامی ماهها تنها در صورتی آرتیکلو می گیرند که با یک صفت ترکیب شوند . مانند:

Agosto è un mese molto caldo.

L’agosto scorso sono stata in Italia.

 • با اسامی کشورها آرتیکلو استفاده می شود اما زمانی که قبل از آن حرف اضافه بیاید ، از آرتیکلو استفاده نمی شود :

La Germania è un paese industriale.

Vado spesso in Italia.

 • توجه داشته باشید از حرف اضافه di به اضافه آرتیکلو شناخته شده زمانی استفاده می شود که به یک قسمت یا یک کمیت نامشخص اشاره داشته باشیم و به معنای مقدار کمی ، تعدادی می باشد. مانند:

Ho comprato del pesce. ( un po’ di pesce )

افعال

افعال در ایتالیایی به سه قسمت تقسیم می شوند :

 1. افعالی که به are ختم می شوند
 2. افعالی که به ere ختم می شوند
 3. افعالی که به ire ختم می شوند

هرکدام از این موارد یک قانون برای صرف فعل در زمان حال دارند. اما در هر دسته نیز، افعال بسیاری را داریم که صرف آنها به صورت استثنا می باشد و باید آنها را حفظ کرد. در اینجا ما ابتدا صرف افعال را در حالت با قاعده بررسی می کنیم.

افعال گروه اول

برای صرف این افعال ، قسمت are از آخر فعل حذف می شود و برای هر شخص به جای آن شناسه زیر قرار می گیرد.

توجه کنید:

Io …… o

Tu…… i

Lei ,lui , lei ….. a

Noi ….. iamo

Voi ….. ate

Loro …… ano

برای مثال به صرف فعل ascoltare  به معنای گوش دادن توجه کنید:

Ascoltare

Io ascolto

Tu ascolti

Lei , lui , lei ascolta

Noi ascoltiamo

Voi ascoltate

Loro ascoltano

افعال گروه دوم

افعالی که به ere  ختم می شوند . قسمت ere  از آخر فعل حذف می شود و به جای آن شناسه های مربوطه قرار می گیرد.

توجه کنید:

Io …. o

Tu ….. i

Lei , lui , lei …. e

Noi …… iamo

Voi …..ete

Loro …… ono

برای مثال فعل prendere  را در نظر بگیرید:

Prendere

Io prendo

Tu prendi

Lei , lui , lei prende

Noi prendiamo

Voi prendete

Loro prendono

افعال گروه سوم

از این افعال قسمت ire  را حذف می کنیم و به جای آن شناسه های زیر قرار می گیرد. توجه کنید:

Io …. o

Tu ….. i

Lei , lui , lei …. e

Noi …… iamo

Voi …. ite

Loro …. ono

در این ارتباط به صرف فعل dormire  توجه کنید:

Dormire

Io dormo

Tu dormi

Lei , lui , lei dorme

Noi dormiamo

Voi dormite

Loro dormono

افعال بی قاعده

I verbi irregolari

در اینجا افعال مهم بی قاعده درزمان حال را بررسی می کنیم:

Essere

Io sono

Tu sei

Lei ,lei , lui è

Noi siamo

Voi siete

Loro sono

فعل essere  به معنای بودن می باشد.

Avere

Io ho

Tu hai

Lei , lei , lui ha

Noi abbiamo

Voi avete

Loro hanno

فعل avere  به معنای داشتن است.

Finire

Io finisco

Tu finisci

Lei , lei , lui finisce

Noi finiamo

Voi finite

Loro finiscono

فعل finire  به معنای تمام کردن است.

Stare

Io sto

Tu stai

Lei , lei , lui sta

Noi stiamo

Voi state

Loro stanno

فعل stare  به معنای بودن ، ماندن است.

Dare

Io do

Tu dai

Lei , lei , lui da

Noi diamo

Voi date

Loro danno

فعل dare  به معنای دادن است.

Tradurre

Io traduco

Tu traduci

Lei , lei , lui traduce

Noi traduciamo

Voi traducete

Loro traducono

فعل tradurre  به معنای ترجمه کردن است.

Andare

Io vado

Tu vai

Lei , lei , lui va

Noi andiamo

Voi andate

Loro vanno

فعل andare  به معنای رفتن است.

Venire

Io vengo

Tu vieni

Lei , lei , lui viene

Noi veniamo

Voi venite

Loro vengono

فعل venire  به معنای آمدن است.

Volere

Io voglio

Tu vuoi

Lei , lei, lui vuole

Noi vogliamo

Voi volete

Loro vogliono

فعل volere  به معنای خواستن است.

Potere

Io posso

Tu puoi

Lei , lei , lui può

Noi possiamo

Voi potete

Loro possono

فعل  potere  به معنای توانستن است.

Dovere

Io devo

Tu devi

Lei , lei , lui deve

Noi dobbiamo

Voi dovete

Loro devono

فعل dovere به معنای بایستن است.

Fare

Io faccio

Tu fai

Lei ,lei , lui fa

Noi facciamo

Voi fate

Loro fanno

فعل fare  به معنای انجام دادن است.

Sapere

Io so

Tu sai

Lei ,lei , lui sa

Noi sappiamo

Voi sapete

Loro sanno

فعل sapere  به معنای دانستن است.

Uscire

Io esco

Tu esci

Lei , lei , lui esce

Noi usciamo

Voi uscite

Loro escono

فعل uscire  به معنای عزیمت کردن است.

Dire

Io dico

Tu dici

Lei , lei , lui dice

Noi diciamo

Voi dite

Loro dicono

فعل dire  به معنی گفتن است.

Bere

Io bevo

Tu bevi

Lei , lei ,lui beve

Noi beviamo

Voi bevete

Loro bevono

فعل bere به معنای نوشیدن است.

Scegliere

Io scelgo

Tu scegli

Lei ,lei ,lui sceglie

Noi scegliamo

Voi scegliete

Loro scelgono

فعل scegliere  به معنای انتخاب کردن است.

Salire

Io salgo

Tu Sali

Lei ,lei , lui sale

Noi saliamo

Voi salite

Loro salgono

فعل salire  به معنای بالا رفتن است.

Rimanere

Io rimango

Tu rimani

Lei , lei , lui rimane

Noi rimaniamo

Voi rimanete

Loro rimangono

فعل rimanere  به معنای ماندن ، باقی ماندن است.

گذشته

Il passato prossimo

این زمان با فعل avere یا essere  و il participio passato  ساخته می شود.

افعال با قاعده ای که به are ختم می شوند ،در participio ، تبدیل به ato می شود.

مثال :

andare ———- andato

افعال با قاعده ای که به ere  ختم می شوند ، ere  تبدیل به uto  می شود.

مثال :

avere ——— avuto

افعال با قاعده ای که به ire ختم می شوند ،ire تبدیل به ito  می شود.

Partire ———- partito

برای il passato prossimo اکثر افعال از avere  استفاده می شود و برای تعداد زیادی از افعال حرکتی از essere استفاده می شود.

توجه : زمانی که از فعل essere  برای گذشته استفاده می شود ، قسمت participio   باید از نظر نوع و تعداد با فاعل مطابقت داشته باشد.

با فعل avere ، قسمت participio  ، غیرقابل تغییر می باشد.

I verbi iregolari

Aprire ——— aperto

Bere ———– bevuto

Chiudere ——— chiuso

Conoscere ———— conosciuto

Dire ———- detto

Fare ———– fatto

Leggere ———- letto

Mettere ———- messo

Nascere ———— nato

Piacere ———– piaciuto

Prendere ———– preso

Rimanere ———— rimasto

Scegliere ———— scelto

Scrivere ———— scritto

Vedere ———- visto

Vivere ———– vissuto

Venire ———- venuto

I verbi riflessivi

افعال انعکاسی

افعال انعکاسی بر روی فاعل جمله تاکید دارند. ضمیر افعال انعکاسی قبل از فعل قرار می گیرد.

مانند :

mi alzo

برای افعالی که به arsi ختم می شوند ، این قسمت حذف می شود . در ابتدا ضمیر مربوط به فاعل قرار می گیرد و سپس فعل برای شخص مزبور طبق زمان حال افعالی که به are ختم می شوند ، صرف می شود.

مانند:

Alzarsi

Mi alzo

Ti alzi

Si alza

Ci alziamo

Vi alzate

Si alzano

برای افعالی که به irsi و ersi  ختم می شوند نیز مانند حالت اول ، در ابتدا ضمیر قرار می گیرد و در نهایت فعل به حالت حال صرف می شود.

توجه : تمام افعال انعکاسی با essere  گذشته می شوند.

صفتهای ملکی

صفتهای ملکی برای نشان دادن مالکیت اشیا یا اشخاص به کار برده می شود. در ایتالیایی صفتهای ملکی از لحاظ نوع و تعداد باید با شی یا شخص مورد مالکیت تطابق داشته باشد. مانند :

مفرد و جمع مذکر :

il mio gatto               گربه من

i miei gatti                 گربه های من

مفرد و جمع مونث :

la mia borsa                         کیف من

le mie borse                         کیفهای من

جدول کامل صفتهای ملکی :

صفتهای ملکی
مذکر مونث
مفرد جمع مفرد جمع
mio miei mia mie
tuo tuoi tua tue
suo \ Suo suoi \Suoi sua \ Sua sue \ Sue
nostro nostri nostra nostre
vostro vostri vostra vostre
loro loro loro loro

مثال :

il mio gatto               i miei gatti                             la mia borsa                         le mie borse

il tuo gatto                i tuoi gatti                             la tua borsa              le tue borse

il suo \Suo gatto     i suoi\Suoi gatti                               la sua\Sua borsa     le sue\Sue borse

il nostro gatto                      i nostri gatti                          la nostra borsa                    le nostre borse

il vostro gatto                      i vostri gatti                          la vostra borsa                    le vostre borse

il loro gatto              i loro gatti                             la loro borsa                        le loro borse

نکات کتاب

 • برای تاریخ از اعداد (cardinali )اصلی استفاده می کنیم و تنها برای روز اول ماه ازاعداد ترتیبی (ordinale ) استفاده می شود. مثل primo marzo duemila
 • اعداد ترتیبی (ordinali ) در واقع صفت هستند برای همین با اسم خودشان از لحاظ نوع و تعداد مطابقت می کنند.

مثل: il terzo ponte

 • اعداد ترتیبی ( ordinali ):

primo , secondo , terzo , quarto , quinto , sesto , settimo , ottavo , nono , decimo

 • حروف ربط (le congiunzioni ) :

حروف ربط دو قسمت از یک جمله یا دو جمله ی متفاوت را به هم ارتباط می دهند. برخی از حروف ربط :

e , o , oppure , anche , pure , ma , perche’ , quando

 • عبارات با حروف اضافه :

accanto a

di fronte a

davanti a

in mezzo a

insieme a

prima di

oltre a

vicino a

 • حروف اضافه di,a,da,in,su با آرتیکلوهای شناخته شده ترکیب می شوند و یک کلمه محسوب می شوند . مانند :

di + il = del

 • زمانیکه più,mai , niente بعد از فعل می آیند ، باید قبل از فعل non بیاید. مانند:

non piove più

 • غیر شخصی کردن فعل : اگر اسم بعد از فعل مفرد باشد از si به اضافه سوم شخص مفرد استفاده می شود . مانند :

Qui si parla francese

و اگر اسم جمع باشد از si به اضافه سوم شخص جمع استفاده می شود . مانند :

Qui si parlano quattro lingue

 • توجه داشته باشید c’è به معنای وجود دارد است و با اسامی مفرد به کار می رود. مانند :

C’è un parcheggio

و ci sono به معنای وجود دارند است و با اسامی جمع به کار می رود . مانند :

Ci sono due camere libere

 • توجه داشته باشید بعد از tutto , tutti , tutta, tutte آرتیکلو شناخته شده می آید.
 • توجه داشته باشید که poco ,molto , tanto , troppo می توانند به عنوان صفت یا قید باشند . در حالت قیدی غیرقابل تغییر هستند ولی در حالت صفت باید از لحاظ نوع و تعداد با اسم خود مطابقت داشته باشند.
 • توجه داشته باشید questo , questi , questa , queste به شی یا شخصی برمی گردد که نزدیک فردی است که در حال صحبت است.
 • توجه داشته باشید ci ضمیر مکان است و به جای مکان می آید.
 • توجه داشته باشید ne به جای کمیت چیزی که قبلا در مورد آن صحبت شده است ، می آید. مانند :

Vorrei del pane.  _ Quanto ne vuole ?

 • توجه داشته باشید :

lo                                                                    ضمیریست که جای اسم مفرد مذکر استفاده می شود

la                                                                         ضمیریست که جای اسم مفرد مونث استفاده می شود

li                                                                            ضمیریست که جای اسم جمع مذکر استفاده می شود

le                                         ضمیریست که به جای اسم جمع مونث استفاده می شود

 • توجه داشته باشید برای حالت جمع محترمانه از Loro استفاه می شود اما اغلب از voi نیز استفاده می شود.
 • صفتها در ایتالیایی از لحاظ نوع و تعداد با اسمی که آن را توصیف می کنند ، مطابقت دارند. باید توجه داشت که صفتهایی که به e ختم می شوند برای مذکر و مونث یکسان هستند. مانند:

Un museo interessante

Una chiesa interessante

 • صفتها در ایتالیایی معمولا بعد از اسم می آیند . برخی از صفتها با فرم کوتاه که بسیار هم استفاده می شوند قبل از اسم می آیند:

É una bella macchina .

 • صفت superlativo در ایتالیایی به دو قسمت تقسیم می شود : il superlativo assoluto , il superlativo relativo که صفت برترین یا assoluto ، درجه برتری مطلق از یک کیفیت را بیان می کند و به دو شکل ساخته می شود :

molto (invariabile ) + l’aggettivo

o

با اضافه کردن  -issimo , issima , issimi , issime

مانند:

molto tranquillo     o tranquillissimo

توجه داشته باشید که صفت عالی می تواند با تکرار یک صفت نیز بیان شود . مانند:

Vorrei un etto di mortaldella ma tagliata sottile sottile .

 • صفت برتر یا relativo ، برتری یک صفت را به طور نسبی نشان می دهد و به صورت زیر ساخته می شود :

articolo + nome + più o meno + aggettivo

 • قید : قیود به توصیف یک فعل با یک صفت یا یک قید دیگر می پردازند . قیدها در ایتالیایی همیشه غیرقابل تغییر هستند . برای ساخت یک قید ازصفت در حالت مفرد مونث به اضافه mente استفاده می شود . مانند:

libero ——- libera ——- liberamente
در صفتهایی که به e ختم می شوند ، mente  مستقیما به صفت متصل می شود . مانند :

elegante ——- elegantemente

صفتهایی که به le ,re  ختم می شوند ، e  حذف می شود و mente   اضافه می شود . مانند:

normale ——- normalmente

توجه داشته باشید که قیدهایی با شکلهای خاص نیز وجود دارند . مانند :

di solito , certo , molto ,…

 • برای قیدها نیز می توانیم از درجه مقایسه استفاده کنیم . مانند :

lui parla piano , parla più piano di me , parla pianissimo

 • ضمایر غیر مستقیم در ایتالیایی به دو قسمت تقسیم می شوند : atone e toniche

Forme atone                        forme toniche

Mi                                           a me

Ti                                             a te

Gli                                            a lui

Le                                            a lei

Le                                           a Lei

Ci                                            a noi

Vi                                            a voi

Gli                                          a loro

ضمیرهای toniche برای زمانی به کار می روند که تاکید بر روی ضمیر باشد .

 • ضمیرهای مستقیم در ایتالیایی جایگزین مفعول می شوند. به دو شکل atone e toniche

Forme atone                        forme toniche

Mi                                           me

Ti                                             te

Lo                                            lui

La                                            lei

La                                            Lei

Ci                                            noi

Vi                                            voi

Li                                           loro

Le                                          loro

کانالهای تلگرامی :
نوشته شده توسط نوشین میرسلیمی

@impararelitaliano2

@impariamoespresso
[/av_textblock]

[/av_section]